زمین فوتبال استاندارد با چمن طبیعی

زمین فوتبال استاندارد با چمن طبیعی

::

در فاصله­ای کمتر از یک کیلومتر، زمین چمن طبیعی استاندارد (متعلق به باغ گیاهشناسی) وجود دارد که تیم­های ورزشی برای اردوهای بلند مدت خود می­توانند از آن استفاده نمایند.

zamin