برگزاری سمینارها و همایش ها

از آنجایی که این هتل وابسته به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بوده که توسط بخش خصوصی اجاره شده و

مدیریت میگردد ، امکانات استفاده از سالنهای همایش پژوهشگاه ( چهار سالن با ظرفیتهای ۴۰۰ و ۱۱۰ و ۶۰ و ۱۷ نفره)  با

پراخت هزینه های مربوطه ، مقدور خواهد بود . شایان ذکر است سالن های مذکور تماماً از سالنهای مدرن بوده که به

سیستم صوتی و تصویری دیجیتال مجهز میباشند.این سالنها با دسترسیهای آسان و امکان پارک خودرو ،یکی از انتخاب

های مناسب در شهر تهران برای برگزاری سمینارها و همایشهای یک و چند روزه میباشند.